Služby

Postup při prodeji bytu v osobním vlastnictví

Pokud budete mít zájem prodat byt v osobním vlastnictví prostřednictvím ASTONE Reality, požadujeme následující podklady:

 • aktuální výpis z katastru nemovitostí 
 • nabývací titul prodávajícího 
 • originál smlouvy 
 • znalecký posudek /možno zajistit i přes naší RK/ 
 • snímek z katastrální mapy na dům a pozemek 
 • kontakt na firmu, která provádí správu domu 
 • potvrzení správce, že na předmětném bytě neváznou žádné pohledávky 
 • rozpis plateb spojených s užíváním bytu

Převod vlastnictví:

Vlastnictví k bytové jednotce je převedeno na nového vlastníka zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro samotný převod vlastnictví je nutno smlouvu o převodu spolu s ověřenými podpisy doručit katastrálnímu úřadu, společně s návrhem na vklad. Protože zápisy vlastnických práv do katastru nejsou provedeny v den doručení, s tím, že právní účinky vkladu nastanou zpět k datu doručení do podatelny příslušného KÚ, doporučujeme úschovu finančních prostředků a vázání výplaty kupní ceny z úschovy až po zápisu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí. Sjednané finanční prostředky za prodej mohou být vázány následovně:   

 • notářská úschova 
 • bankovní úschova  
 • advokátní úschova

Ve všech případech je uzavírána smlouva o úschově, která řeší podmínky celého finančního vypořádání.

Jednotlivé kroky při prodeji bytu v osobním vlastnictví:

 • podpis zprostředkovatelské smlouvy s naší realitní kanceláří, kde bude uvedena cena bytu, doba, na kterou je smlouva uzavírána, popř. další ujednání mezi prodávajícím a naší RK, odměna RK.
 • - po podpisu zprostř. smlouvy je naší RK zpracována dokumentace /plánky, fotografie, apod./. Nabídka je pak prezentována na realitních serverech, novinách, vlastní databázi RK atd. RK zajišťuje prohlídky bytu a jednání s případnými zájemci. 
 • v případě konkrétního zájemce o předmětný byt je naší RK vypracována smlouva o převodu, popř. jiné smlouvy /smlouva o smlouvě budoucí, dohoda o záloze, rezervační smlouva/, která již stanovuje podmínky vlastního převodu bytu /termín výplaty, způsoby finančního vyrovnání, výše finančního vyrovnání, termín předání bytu apod. Tato smlouva je předkládána oběma stranám k připomínkování a poté je oběma smluvními stranami podepsána s ověřením jejich podpisů. 
 • smlouva o převodu je doručena katastrálnímu úřadu s návrhem na vklad a během doby, kdy je vklad registrován, může dojít k předem sjednaným úkonům /částečná výplata finančních prostředků, uvolnění či předání bytové jednotky, atd/. Poté, co katastrální úřad provede zápis vlastnického práva na nového vlastníka, dochází k uzavření celé transakce /výplata finančních prostředků, uvolnění či předání bytové jednotky, převod elektrické energie, plynu, ukončení spolupráce s RK, vyúčtování služeb dle zprostředkovatelské smlouvy/.  

Provize za zajištění prodeje nemovitosti:

Obvyklá výše provize za zajištění prodeje nemovitosti nebo převodu členských práv a povinností spojených s výlučným užíváním bytového či nebytového prostoru /u družstevní nemovitosti/ včetně kompletního právního servisu a správních poplatků bývá stanovena procentem z ceny nemovitosti v rozmezí 3- 5% dle hodnoty nemovitostí a celkové náročnosti obchodního případu.

Je možné také domluvit pevnou částku, kterou požaduje prodávající, a naše realitní kancelář si obvyklou provizi k požadované ceně připočítá.

Postup při prodeji nemovitosti

V případě, že se rozhodnete prodávat nemovitost prostřednictvím ASTONE Reality, žádáme o předložení následujících podkladů:

 • nabývací titul 
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí 
 • snímek katastrální mapy 
 • znalecký posudek 
 • u právnických osob výpis z obchodního rejstříku 
 • projektová dokumentace

Postup prodeje s ASTONE Reality:

 1.  Telefonický kontakt prodávajícího s RK ASTONE Reality. 
 2. Osobní návštěva našeho realitního makléře. Makléř se s Vámi setká a nabídne Vám možnost spolupráce při prodeji Vaší nemovitosti. Rozhovor se bude týkat především detailního posouzení faktického stavu nemovitosti, určení reálné tržní ceny nemovitosti, vyřešení případných daňových otázek a upozornění na možná úskalí při prodeji nemovitosti. 
 3. Podpis zprostředkovatelské smlouvy s naší realitní kanceláří. 
 4. Po podpisu zprostředkovatelské smlouvy je zpracována dokumentace /fotografie, plánky/. 
 5. Kvalitně zpracovaná prezentace je poté inzerována na největších realitních serverech. 
 6. Zajišťujeme prohlídky nemovitosti a jednání s případnými zájemci, kterým se snažíme předat komplexní informace o dané nemovitosti. 
 7. V případě konkrétního zájemce o danou nemovitosti je naší realitní kanceláří vypracována kupní smlouva /v případě potřeby smlouva o smlouvě budoucí/, která mimo jiné obsahuje způsob a termín úhrady kupní ceny, předání nemovitosti, zápis v katastru nemovitostí, termín předání nemovitosti. 
 8. Sjednané finanční prostředky za prodej doporučujeme ukládat vždy před podpisem kupní smlouvy na následující vázané účty:  - advokátní úschova - notářská úschova - bankovní úschova. 

Ve všech případech je uzavírána smlouva o úschově, která obsahuje podmínky celého finančního vypořádání.

Provize za zajištění prodeje nemovitosti:

Obvyklá výše provize za zajištění prodeje nemovitosti nebo převodu členských práv a povinností spojených s výlučným užíváním bytového či nebytového prostoru /u družstevní nemovitosti/ včetně kompletního právního servisu a správních poplatků bývá stanovena procentem z ceny nemovitosti v rozmezí 3- 5% dle hodnoty nemovitostí a celkové náročnosti obchodního případu.

Je možné také domluvit pevnou částku, kterou požaduje prodávající, a naše realitní kancelář si obvyklou provizi k požadované ceně připočítá.

Postup při prodeji /převodu/ družstevního bytu

Pokud by jste se rozhodli prostřednictvím ASTONE Reality prodávat Váš družstevní byt, žádáme o předložení následujících podkladů / je možná i kopie dokumentů/:

 • nájemní smlouvu k bytu 
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí, kde je jako vlastník nemovitosti zapsáno družstvo 
 • stanovy družstva 
 • doklad o členství v předmětném bytovém družstvu /členská knížka nebo jiný dokument/ 
 • doklad od družstva s přesnou výší anuity, tj. splátky úvěru poskytnutého při stavbě domu. Pokud by již byla zaplacena, pak je třeba doložit potvrzení, že žádná splátka na prodávaném bytě nevázne. 
 • pokud bylo zažádáno o převod bytu do osobního vlastnictví, tak předložit kopii této žádosti 
 • kontaktní údaje na kancelář družstva - potvrzení, že na uvedeném bytě neváznou žádné pohledávky 
 • možno zjistit i přes naší realitní kancelář

Smlouvu o převodu členských práv a povinností je třeba předložit na příslušném družstvu „na vědomí“, která Vám potvrdí převzetí této žádosti.

Postup při pronájmu nemovitosti

V případě, že budete mít zájem pronajmout Vaši nemovitost prostřednictvím ASTONE Reality, požadujeme doložení následujících dokumentů:

 • nájemní smlouva nebo smlouva o užívání /v případě družstevního bytu/ 
 • rozpis plateb za energie 
 • výpis z katastru nemovitostí /v případě nemovitosti v OV/

Při telefonickém rozhovoru si s Vámi domluvíme termín návštěvy nemovitosti. 
Poté Váš byt navštívíme a doporučíme Vám reálnou výši nájemného, pořídíme potřebnou fotodokumentaci a po dohodě podepíšeme zprostředkovatelskou smlouvu. Prohlídky s klienty zajišťujeme za Vaší asistence nebo můžeme převzít klíče od bytu a o provedených prohlídkách Vás budeme informovat. V případě konkrétního zájemce Vás informujeme o osobě zájemce, připravíme potřebné podklady /nájemní nebo podnájemní smlouvu/, které dopředu posuzujeme s oběma stranami a zajistíme termín podpisu smlouvy spojené s předáním bytu /na základě předávacího protokolu/.

Mezi standardní podmínky nájemních i podnájemních smluv patří:

 • platba nájemného předem 
 • možnost kontroly Vašeho bytu za přítomnosti nájemce 
 • postup v případě pozdních plateb, popř. neplacení nájemného
 

Financování

Financování, které je součástí našich služeb Vám ušetří čas i náklady.

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s renomovanými bankovními domy a stavebními spořitelnami je zaručena vysoká odbornost našeho týmu, díky které Vám bude nabídnuto široké produktové spektrum a zvýhodněné úrokové sazby. Vše proběhne rychle a s maximálním servisem (zajistíme podklady k nemovitosti, odhad, vyplníme společně s Vámi žádost o poskytnutí úvěru, poskytneme Vám návrh smlouvy o jistotním účtu u banky = obdoba advokátní úschovy, zajistíme bezplatné ověření dokumentů pro bankovní účely, zprostředkujeme pojištění nemovitosti včetně vinkulace...)

Na základě Vašich požadavků + ocenění nemovitosti + posouzení Vaší finanční situace (bonity) Vám doporučíme nejvhodnější možnost financování a upozorníme Vás na veškeré možnosti, které produkt nabízí (předčasné splacení, mimořádné splátky, převod na jiného majitele, refinancování…).

 

 

Oceňování nemovitostí a znalecké posudky

 

Zajistíme ocenění nemovitosti pro bankovní účely, ale také znalecké posudky pro převod nemovitostí na základě darování, dědictví atd.

Našim cílem je Vaše spokojenost = rychlé a kvalitní služby!